6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ Công an thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương; chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố xây dựng và ban hành nhiều văn bản; kịp thời triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của ngành, các luật được Quốc hội thông qua cho 100% đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. 

Công an TP Cần Thơ thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; quán triệt thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019 - 2023; phát động và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn lực lượng.

Đảng ủy Công an TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

Từ đó, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của từng đảng viên, cán bộ, chiến sỹ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng đảng bộ cơ sở. 

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an thành phố đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung nâng cao chất lượng, thực hiện hiệu quả các mặt công tác. 

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy Cần Thơ ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công an thành phố đạt được trong thời gian qua. Công an TP Cần Thơ chủ động nắm tình, tấn công trấn áp các loại tội phạm; tích cực học tập, nâng cao cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác; tập trung xây dựng Đảng bộ Công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.                              

Ngọc Hậu - Quốc Hùng