Ba Nghị quyết Trung ương 6 gồm: Nghị quyết số 20, ngày 28/1/2008 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Nghị quyết số 21, ngày 30/1/2008 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 22, ngày 2/2/2008 về nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết số 20 chỉ rõ việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN, đi sâu những vấn đề chính: tri thức hoá giai cấp công nhân, công nhân tham gia sở hữu doanh nghiệp, vai trò của giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, về những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, tuyên truyền, phản động của các thế lực thù địch...

Nghị quyết số 21 chỉ rõ Đảng tăng cường chỉ đạo, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; xác định rõ và đầy đủ hơn mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN; coi trọng đổi mới tư duy, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; bổ sung, phát triển cương lĩnh, đường lối các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế của Đảng...

Nghị quyết số 22 chỉ rõ việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị; bổ sung một số quy định về chức năng, nhiệm vụ tổ chức cơ sở Đảng nhằm xác định rõ hơn vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ; ban hành, hướng dẫn đảng viên làm kinh tế tư nhân; kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, xử lý đối với đảng viên có liên quan yếu tố nước ngoài; thực hiện thí điểm chủ trương nhất thể hoá hai chức danh cán bộ chủ chốt ở cơ sở; kiên quyết đấu tranh luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình...

Đảng ủy CATW xác định: Nội dung và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá X) là những vấn đề lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, có quan hệ đến vai trò lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân và sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vừa có tính thời sự cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đó cũng là những vấn đề hệ trọng cần phải được giải quyết một cách khách quan, khoa học, đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội nghị nghe các báo cáo viên truyền đạt những chuyên đề chính: chuyên đề về "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu", tác phẩm "Sửa đổi lề lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí  Minh.

Đảng ủy CATW xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, các chủ trương, chính sách được Hội nghị Trung ương 6 đề cập, qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trước đó, Tổng cục XDLL CAND cũng đã mời báo cáo viên giới thiệu chuyên đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên" cho cán bộ chủ chốt thuộc Tổng cục.

Các buổi báo cáo nói trên đều được thực hiện trực tuyến giữa hai địa điểm Hà Nội và TP HCM, đảm bảo yêu cầu tiện lợi, hiện đại, tiết kiệm, giảm chi phí chi tiêu ngân sách theo chủ trương của Chính phủ

PV