Dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí
Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân cùng với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác Công an; đề ra nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp lãnh đạo phù hợp; nâng cao chất lượng xây dựng các nghị quyết chuyên đề; nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra đã đạt và được giữ vững qua từng năm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp; đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lập “Nhà nước Mông”. 

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố, phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện của lực lượng trực tiếp chiến đấu, ở cơ sở được tăng cường, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới… 

Lãnh đạo Tỉnh ủy và lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả đó đã góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu; tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi, hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực, chiến công, thành tích đã đạt được của Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ qua. 

Chỉ đạo một số nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Xác định rõ mục tiêu, giải pháp trọng tâm, cụ thể trên từng lĩnh vực công tác Công an; phối hợp với các ngành chức năng xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến ANTT, không để bị động, bất ngờ. 

Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu ở từng chi bộ và mỗi đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân; thường xuyên đổi mới, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chính sách cán bộ, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Công an theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiệu lực, hiệu quả; tập trung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và công an cấp cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã.


Lai Châu