Năm 2015, mặc dù ngân sách Nhà nước khó khăn, chỉ tiêu giao cho Bộ Công an chỉ đáp ứng được nhu cầu tối thiểu nhưng Cục Tài chính đã tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đảm bảo kinh phí đáp ứng được yêu cầu chi tiêu thường xuyên và đột xuất công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Công tác quản lí, cấp phát kinh phí cho các đơn vị, địa phương đảm bảo chặt chẽ, kịp thời; công tác tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn được chú trọng góp phần ngày càng hoàn thiện cơ chế quản lí tài chính trong toàn lực lượng.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2015, Cục Tài chính được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã biểu dương những thành tích, kết quả Cục Tài chính đạt được trong năm 2015,  khẳng định công tác Tài chính, hậu cần trong CAND đã có bước tiến rõ rệt, đổi mới cả về tư duy và công tác cụ thể, đã chủ động phục vụ, cải thiện cơ sở vật chất, đầu tư, đổi mới trang bị phương tiện phục vụ công tác, chiến đấu.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng phòng Tổng hợp, Cục Tài chính.

Công tác chuyên môn về tài chính được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Ngành, các bộ, ngành chức năng về công tác tài chính; đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng...

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu năm 2016, Cục Tài chính cần rà lại tất cả các văn bản, quy định của Bộ Công an về công tác tài chính để tham mưu cho lãnh đạo Bộ có chỉ đạo thống nhất, hiệu quả hơn nhằm hoàn thiện, bổ sung các cơ chế, chấp hành nghiêm túc quy định của Nhà nước, tạo cơ chế thống nhất về tài chính trong CAND; cần chủ động hơn trong các khâu công tác về tài chính trong đó chú trọng công tác tạo nguồn, phân bổ, điều hành tài chính phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài chính tại các đơn vị, địa phương; phải duy trì thật tốt mối quan hệ giữa các Bộ, ngành, các Tổng cục,  Cục trong Bộ; tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an trong quan hệ với các Bộ, ngành, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của các đơn vị này; cần xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

 Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng phòng Tổng hợp, Cục Tài chính.

Phương Thuỷ