Báo cáo chính trị của Đảng bộ Cục Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ lần thứ II (2010-2015) trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động bám sát tình hình, nhiệm vụ; phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kế hoạch - đầu tư.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Cục Kế hoạch và Đầu tư tích cực chủ động sáng tạo trong xây dựng kế hoạch, tham mưu, đề xuất khai thác các nguồn vốn đầu tư, phân bổ vốn đầu tư. Từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản, hướng dẫn trên lĩnh vực kế hoạch đầu tư; xây dựng, thẩm định các tiêu chuẩn định mức trong lực lượng Công an nhân dân làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Chủ động đề xuất thực hiện công tác giám sát đánh giá đầu tư, kiểm tra quản lý công tác đấu thầu, giúp chủ đầu tư khắc phục những sai sót trong quá trình đầu tư, đảm bảo cạnh tranh, minh bạch trong đấu thầu. Công tác quản lý doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tốt. Khai thác tạo nguồn vốn đầu tư cho Bộ năm sau cao hơn năm trước và tỷ lệ % tăng cao hơn các bộ, ngành khác…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tại Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chỉ rõ trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ cần tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân, duy trì tốt mối quan hệ với các bộ, ngành chức năng, tận dụng tối đa các nguồn lực, linh hoạt tạo ra các nguồn thu, phục vụ tốt các yêu cầu thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về kế hoạch - đầu tư. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình công tác của Chính phủ về lĩnh vực an ninh trật tự, đặc biệt là Nghị quyết số 28/NQ-TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 48/CT-TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Đồng thời chú trọng đổi mới nội dung, hình thức biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm, nắm bắt, giải quyết kịp thời những diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của từng cán bộ chiến sỹ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị…

Việt Hưng