Năm 2018, lãnh đạo Cục An ninh Nội địa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác; chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh nội địa; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch, các cá nhân, tổ chức phản động, khủng bố, các đối tượng  chống Đảng, Nhà nước, gây mất an ninh, trật tự. Đồng thời, thực hiện tốt quản lý Nhà nước về phòng, chống khủng bố; về an ninh quốc gia đối với lĩnh vực tôn giáo, dân tộc thiểu số, an ninh nông thôn và các vấn đề xã hội khác, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự Hội nghị 

Sau 1 năm thực hiện phong trào thi đua có 270 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 10 tập thể và 33 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an; 1 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Ban Dân vận Trung ương; 2 tập thể và 112 cá nhân được tặng giấy khen của Cục An ninh Nội địa. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, tập thể Cục An ninh Nội địa được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua”.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể Phòng 6.

Triển khai phương hướng, công tác trọng tâm năm 2019, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa nhấn mạnh 6 nhiệm vụ  công tác trọng tâm.

Theo đó, trong năm 2019, Cục An ninh Nội địa tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị của Bộ trưởng về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình từ xa, từ cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh nội địa.Tập trung lực lượng, biện pháp tham gia bảo vệ an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu quan trọng; các sự kiện chính trị trên địa bàn quản lý, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng trao bằng chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho 2 cá nhân.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của Bộ Công an về “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tổ chức tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với Chỉ thị số 05-CT- TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng trao danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể.

Cùng với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, trong năm 2019 đơn vị sẽ phát động 2 đợt thi đua đặc biệt. Qua đó, tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh Nội địa tiếp tục nêu cao tinh thần quyết thắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn phụ trách trong mọi tình huống, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước.


Xuân Mai