Theo đó, hai bên sẽ thực hiện nhiệm vụ định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng trong lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền về những thành tích, chiến công dũng cảm của lực lượng Công an Khánh Hòa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, "Vì an ninh Tổ quốc”; phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong việc phát triển kinh tế - xã hội và môi trường; phối hợp bảo vệ an ninh trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, định hướng thông tin báo chí về hoạt động của ngành công an …

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác.

Hai bên có trách nhiệm nhằm hỗ trợ lẫn nhau để phổ biến, quán triệt chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp công tác ở các cấp trong ngành tuyên giáo và trong lực lượng Công an toàn tỉnh.

PV