Nội dung tập huấn nhằm giới thiệu những tính năng kỹ thuật và cách thức vận hành khai thác hệ thống khai báo tạm trú qua Internet, trách nhiệm của các cơ sở lưu trú khi cho người nước ngoài lưu trú, những thuận lợi của việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng Internet, đồng thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị, khó khăn của các cơ sở lưu trú về khai báo tạm trú cho người nước ngoài. 

Việc triển khai hệ thống khai báo tạm trú cho người nước ngoài trên Internet là một bước đột phá trong việc áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính. 

Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý người nước ngoài lưu trú trên địa bàn tỉnh và từng bước đưa công tác đăng ký, quản lý lưu trú người nước ngoài đi vào nền nếp. 

Trung Hiếu – Thanh Tuấn