Với yêu cầu là sau khi kết thúc khóa học, mọi học viên phải hiểu được phong tục, tập quán, khả năng giao tiếp thông thường, đọc, viết, dịch được tiếng Mông và hiểu được văn hóa của người Mông.

Sau 3 tháng học tập, các học viên đã được bố trí đi thực tế tại vùng đồng bào dân tộc Mông ở xã Bắc Hợp và Minh Thanh thuộc huyện Nguyên Bình. Với phương pháp cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng Mông với bà con, các học viên đã vận dụng những kiến thức học được vào việc tổ chức vận động đồng bào Mông tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bằng lời nói và việc làm, các học viên đã cùng đồng bào Mông lên rẫy làm nương, cùng sửa chữa nhà ở, đường giao thông, vệ sinh thôn bản và giao lưu văn hóa, vận động bà con thực hiện nếp sống mới, bài trừ thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giúp con em đồng bào Mông học hành...

Qua lớp học này, Công an Cao Bằng sẽ rút được kinh nghiệm để mở các lớp khác với thời gian 12 tháng. Dự kiến lớp tiếp theo sẽ tổ chức khai giảng vào đầu tháng 7/2006

Phan Nguyệt