Cuốn sách gồm 3 phần chính: Phần thứ nhất gồm 152 sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam, được trình bày theo hình thức biên niên; phần thứ hai đăng nguyên văn 46 bài nói, bài viết, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về Công an nhân dân Việt Nam; phần thứ ba bao gồm 72 hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân và những phần thưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đây là cuốn sách đầu tiên hệ thống hóa những tư liệu, hình ảnh, sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam từ khi lực lượng Công an được thành lập đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1945 – 1969).

Nội dung cuốn sách này giúp cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về quan điểm Công an nhân dân, về phương pháp, cách thức tổ chức, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thể hiện lòng tôn kính của cán bộ, chiến sĩ Công an đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu.

PV