Đại tá Trần Đức Đình – Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết, nội dung ký kết có phân công trách nhiệm cụ thể đối với các đơn vị từ cấp thành phố đến các quận, huyện cùng thực hiện.
Ký kết phối hợp giữa Cảnh sát PCCC và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ.

Mục đích việc ký kết, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, nâng cao ý thức và tham gia hoạt động PCCC, chủ động phòng ngừa hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra. Xây dựng, củng cố lực lượng PCCC ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu về PCCC tại chỗ.

Phấn đấu đến năm 2017, có 70% “Khu dân cư an toàn về PCCC”, 100% “Khu chưng cư an toàn về PCCC” và 80 “Cơ quan doanh nghiệp, trường học an toàn về PCCC”.

Ngoài ra, giữa 2 đơn vi phối hợp phải gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với các phong trào của các ngành, đoàn thể của thành phố. Trong đó, huy động được sức mạnh toàn dân tham gia và lấy công tác phòng ngừa là chính.

Khi xảy ra cháy, nổ, lực lượng cơ sở phải sẵn sàng phương tiện, phương án và các điều kiện khác để chữa cháy tại chỗ, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.

Văn Vĩnh