Tại Hội thảo, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND đã trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo đề nghị các Học viện, Trường CAND tham gia ý kiến về sự cần thiết quan điểm, nguyên tắc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các Học viện, Trường CAND; tập trung cho ý kiến về căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn của việc đề xuất sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các học viện, trường CAND…

Các đại biểu dự Hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND nhấn mạnh, các Học viện, Trường CAND và các đơn vị chức năng cần quán triệt việc đề xuất sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy các Học viện, Trường CAND; bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; tạo sự thống nhất, liên thông giữa các Học viện, Trường CAND và giữa các bậc học.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND phát biểu kết luận hội thảo.

Tổ chức bộ máy của các Học viện, Trường CAND phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện và khả năng của mỗi Học viện, Trường CAND, trong đó ưu tiên phát triển các tổ chức trực tiếp thực hiện giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đồng thời kế thừa các nội dung còn phù hợp trong các quy định trước đây đang còn hiệu lực, nghiên cứu những nội dung không còn phù hợp và bổ sung những quy định mới…

Hải Chung