Trung tướng Nguyễn Danh Cộng phát biểu khai mạc Hội nghị khẳng định việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành TW Đảng khoá XI trong Đảng bộ Công an TW nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị TW mười. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí hành động của cán bộ đảng viên trong các đơn vị khối V, giúp cho đảng viên góp ý xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII có hiệu quả; đồng thời, tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch..

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Phương Thủy