Thiếu tướng Trần Quang Trọng.

- Thưa Thiếu tướng, ngoài những kết quả đạt được trong công tác XDLL CAND, để chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, chúng ta cần tập trung làm tốt những vấn đề cơ bản nào?

Thiếu tướng Trần Quang Trọng: Vừa qua, chúng ta tổng kết kinh nghiệm công tác XDLL CAND qua 20 năm đổi mới, qua đó thấy rằng tổ chức bộ máy Công an cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, còn một số bất cập, nhất là quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Công an các cấp, các lực lượng, có nơi còn chồng chéo; sự liên kết giữa các lực lượng vũ trang, quan hệ phối hợp có nơi chưa rõ ràng. Một số đơn vị nhiều người nhưng ít việc, trong khi một số đơn vị nhiều việc nhưng lại ít người. Rồi vấn đề hành chính hóa trong công tác nghiệp vụ, các mặt công tác cũng là vấn đề cần quan tâm.

Trong vấn đề này cần quan tâm đội ngũ Công an cơ sở. Thực tế, các vụ việc xảy ra thường từ cơ sở, phải giải quyết ở cơ sở mới đảm bảo ổn định. Về đội ngũ cán bộ, hiện ta có đủ quy trình, quy chế làm việc về lựa chọn cán bộ, đã và đang được áp dụng trong thực tế, thường xuyên đánh giá, sơ kết, tổng kết để kịp thời sửa đổi, bổ sung những quy định bất cập.

- Thưa Thiếu tướng, quy định như vậy nhưng có nơi chưa thực sự quan tâm vấn đề này dẫn đến có địa phương, đơn vị bố trí không đúng cán bộ?

Thiếu tướng Trần Quang Trọng: Đúng như thế. Quy chế có cả nhưng việc đánh giá, bổ nhiệm cán bộ có khi chưa được tốt nên có một số cán bộ lãnh đạo ở cơ sở, việc bổ nhiệm cán bộ không đáp ứng yêu cầu đặt ra, cá biệt có cán bộ sai phạm. Do đó, chúng ta cần quan tâm đổi mới cơ chế quản lý, bổ nhiệm đối với cán bộ Công an các đơn vị, địa phương nhằm lựa chọn đủ tiêu chuẩn để đảm đương các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chúng ta phải nâng cao ý thức, trách nhiệm đội ngũ cán bộ. Phải quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi để làm việc. Đối với cán bộ không đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đảm nhiệm phải điều chỉnh cho phù hợp.

- Về tổ chức cơ sở Đảng trong CAND cần đổi mới như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Trần Quang Trọng: Tổ chức Đảng trong CAND nhìn chung đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, vai trò của một số cơ sở Đảng, đảng viên trong việc thực hiện các quy chế dân chủ, phê bình và tự phê bình chưa đầy đủ. Làm tốt điều này thì nếu có biểu hiện lệch lạc là phát hiện được ngay. Nhưng hiện ở một số chi bộ còn tình trạng nể nang, né tránh, chưa dám đấu tranh với tiêu cực nên còn xảy ra tình trạng cán bộ có sai phạm mà tổ chức cơ sở Đảng ở đó lại không nắm được.

Bộ đã có quy định về phân cấp quản lý, giải quyết, nắm bắt tình hình tư tưởng. Do đó, phải chấn chỉnh việc thực hiện Điều lệ Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại chi bộ...

- Đối với cán bộ, đảng viên làm ở vị trí thường xuyên tiếp xúc với nhân dân như CSGT, CSQLHC, CSKV... cần bổ sung những điểm mới nào?

Thiếu tướng Trần Quang Trọng: Chúng ta đang phát động phong trào "XDLL CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Kế hoạch 09 của Bộ cũng đề ra nhiều nội dung cụ thể, trong đó có quy định rõ về các việc cần thực hiện đối với những cán bộ, chiến sĩ Công an thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Chúng ta cũng đã có đầy đủ quy chế về vấn đề này, từ CSGT đến CSKV, quy chế về lễ tiết, tác phong, quy tắc làm việc...Vấn đề đặt ra là các tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ phải tăng cường giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm, không để tình trạng cán bộ sai phạm chậm bị phát hiện và xử lý...

- Xin cảm ơn Thiếu tướng!

Phan Trường (thực hiện)