Tại hội thảo, các đại biểu đã lần lượt trình bày các bản tham luận liên quan đến những vấn đề tổng quan về cải cách tư pháp; xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về hoạt động tư pháp; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp; thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại Công an các đơn vị, địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp và hợp tác quốc tế trong hoạt động tư pháp.    

 Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, các đại biểu dự Hội thảo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, thể hiện rõ quan điểm, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn với những nội dung cụ thể, thiết thực. 

Để có thêm luận cứ khoa học, thực tiễn đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp trong CAND theo tinh thần Nghị quyết 49 của Trung ương, Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ đạo, sau Hội thảo, Ban tổ chức tập hợp, tiếp thu các ý kiến tham gia, chỉnh lý báo cáo kết quả Hội thảo với lãnh đạo Bộ Công an. Những vấn đề mới được nêu ra trong Hội thảo này sẽ tiếp tục được thảo luận tỉ mỉ, khoa học và sâu sắc hơn để từ đó có thể đề ra những quyết sách phù hợp với công tác cải cách tư pháp của lực lượng CAND.

Nguyễn Hương