Trung tướng Nguyễn Thanh Hà – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã trao quyết định của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ về công tác cán bộ và phát biểu nêu rõ: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã được Bộ trưởng Bộ Công an quy định, các đơn vị khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, quy trình công tác, nhanh chóng đưa hoạt động của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ổn định theo đúng mục tiêu đề ra là tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp, tổ chức cán bộ phát huy đúng năng lực, trình độ chuyên môn và nguyện vọng là yếu tố quyết định. 

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, siết chặt kỉ luật, kỉ cương; tăng cường quản lý cán bộ, chiến sỹ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan hệ nhằm chủ động phòng ngừa sai phạm, làm giảm sai phạm và không có những vụ việc sai phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng CAND. 

Hải Đường