Tới dự Hội nghị có cán bộ chủ chốt các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; cán bộ chủ chốt các Vụ, Cục thuộc các Tổng cục; cán bộ chủ chốt Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc...

Việc tổ chức tập huấn chuyên sâu nhằm quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật CAND, giúp đội ngũ cán bộ cốt cán nắm vững những nội dung cơ bản của Luật CAND và tổ chức tập huấn để quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Trong tập huấn, phải liên hệ với thực tiễn công tác của đơn vị, địa phương nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong chấp hành và thực hiện đúng đắn pháp luật vào công tác chuyên môn, thiết thực góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Trong 2 ngày tập huấn, các đại biểu được nghe giới thiệu về nội dung cơ bản của Luật CAND; nội dung cơ bản của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật CAND; một số vấn đề về xây dựng lực lượng và chính sách hậu phương CAND; về Công an xã; về đảm bảo vật chất, hậu cần trong CAND...

Để đợt tập huấn đạt kết quả tốt, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nêu rõ trước hết, cần nhận thức rõ sự cần thiết, ý nghĩa của việc ban hành và triển khai thực hiện Luật CAND; cần nắm vững mục đích, yêu cầu tập huấn và nội dung cơ bản của Luật CAND.

Sau Hội nghị tập huấn này, tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các cấp Công an cần tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung của Luật CAND; đề xuất và tổ chức thực hiện việc hoàn thiện một bước tổ chức bộ máy CAND từ trung ương đến địa phương; tiếp tục củng cố, tăng cường năng lực hoạt động cho CBCS trong toàn lực lượng CAND.

Đồng chí Thượng tướng cũng nhấn mạnh việc khẩn trương sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy cho phù hợp với quy định của Luật CAND và các văn bản QPPL khác. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật CAND để nhân dân hiểu, giúp đỡ lực lượng CAND xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đảm bảo ANTT...

C.G.