Công điện số 10 của Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến thực sự, có hiệu quả chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng, Nhà nước và của lực lượng CAND; tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Khẩn trương tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 229/KH-BCA-V19 ngày 25/9/2015 của Bộ, gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đơn vị, địa phương; lấy kết quả thực tế làm cơ sở, thước đo để đánh giá hiệu quả, coi đây là một trong những tiêu chí bình xét, phân loại thi đua đối với mỗi tập thể, cá nhân hằng năm.

 Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước. Tiết kiệm, tiết giảm tối đa các khoản chi thường xuyên. Cắt giảm tối đa các khoản chi hội thảo, tọa đàm, tổ chức lễ kỷ niệm, ngày truyền thống …và chỉ tổ chức khi thực sự cần thiết.

Tăng cường các cuộc họp trực tuyến; thực hiện lồng ghép các nội dung, vấn đề, công việc cần xử lý; kết hợp các cuộc họp, hội nghị, hội thảo một cách hợp lý; tùy theo tính chất, nội dung, mục đích, yêu cầu, đối tượng của cuộc họp để quyết định thành phần, số lượng người tham dự cuộc họp cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Cân nhắc kỹ việc đề xuất thành phần các đoàn công tác trong và ngoài nước. Chỉ tổ chức các chuyến công tác ở trong và ngoài nước khi thật cần thiết; không tổ chức đón tiếp lãnh đạo công tác trong nước và tiễn, đón lãnh đạo công tác nước ngoài (trừ cán bộ thực hiện nhiệm vụ). Việc sử dụng ngân sách Nhà nước chi tiếp khách, tặng quà bảo đảm đúng chế độ, định mức và đối tượng theo quy định.

Quản lý chặt chẽ định mức sử dụng xăng dầu, xây dựng quy chế sử dụng xe chặt chẽ phù hợp với quy định về sử dụng xăng, xe theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an. Nghiêm túc thực hiện việc sử dụng xe chung để phục vụ công tác; nghiêm cấm sử dụng xe công vào việc riêng. Định kỳ hàng năm rà soát, hoàn thiện định mức tiêu dùng xăng dầu cho từng đầu xe đảm bảo tiết kiệm tối đa trên cơ sở đáp ứng yêu cầu công tác.

Sử dụng điện thoại một cách có hiệu quả, tiết kiệm; rà soát các quy định hiện hành để tăng cường kiểm soát chi phí sử dụng điện thoại, ngăn chặn tình trạng gây lãng phí cho công quỹ. Quản lý chặt chẽ cước phí điện thoại trên cơ sở định mức đã được Chính phủ và Bộ Công an quy định.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị hiện có; đất đai, trụ sở làm việc, nhà khách, nhà công vụ giao cho Công an đơn vị, địa phương phải được tổ chức quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, nâng cao hiệu suất sử dụng và đảm bảo thực hành tiết kiệm; rà soát, sắp xếp số ô tô hiện có của đơn vị, địa phương theo tiêu chuẩn, định mức quy định của Chính phủ; thực hiện sắp xếp, xử lý kịp thời số xe dôi dư (nếu có) theo quy định.

Cần quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ chủ trương đầu tư; cắt giảm, tạm dừng các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp; không phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với tất cả các khâu trong quá trình đầu tư; bảo đảm công khai, minh bạch trong đấu thầu.

Đơn vị tài chính, hậu cần có trách nhiệm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu phân bổ ngân sách và điều hành chặt chẽ; kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu công; kiên quyết không thanh toán, quyết toán các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức, không đúng đối tượng; đơn vị, cá nhân duyệt thanh toán, quyết toán các khoản chi tiêu sai quy định phải chịu trách nhiệm bồi hoàn và bị xử lý theo quy định.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính; khai thác, sử dụng có hiệu quả vốn nhà nước trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND.

Thực hiện các quy định về công khai minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, chiến sĩ; kịp thời biểu dương khen thưởng các gương người tốt, việc tốt trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là các đề án, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu. Cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí, tiêu cực…

Anh Hiếu