Nhận thức rõ giá trị độc lập, tự do, thấm nhuần triết lý dựng nước đi đôi giữ nước của ông cha

PV: Thưa Bộ trưởng, Bộ trưởng có thể chia sẻ cảm xúc của mình trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9?

Bộ trưởng Tô Lâm: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu một chân lý nổi tiếng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Ðó là khát vọng cháy bỏng của dân tộc Việt Nam, giá trị to lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh và cũng chính là mục tiêu đấu tranh và là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do. Bao thế hệ cha ông không tiếc máu xương, đã ngã xuống để có được nền độc lập, thái bình. Ðó là giá trị thiêng liêng, cao cả, do đó trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau phải ra sức bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Ðảng, Nhà nước và Nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN.

Ngày nay, trong điều kiện đất nước thái bình, chúng ta phải tận dụng mọi  nguồn lực, tận dụng cơ hội để từng bước xây dựng sức mạnh tổng hợp của đất nước, đồng thời phải tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hành động đe dọa độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước.

Sự ra đời của lực lượng CAND ngay trong những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám và những chiến công, thành quả của lực lượng CAND trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 74 năm qua đã chứng tỏ vai trò, vị trí trọng yếu của một lực lượng chuyên chính trong bảo vệ Ðảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân. Ðó vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trọng trách đòi hỏi lực lượng CAND phải luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Ðảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

PV: Chúng ta đang thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hay nói theo ông cha là dựng nước đi đôi với giữ nước. Xin Bộ trưởng cho biết rõ hơn vấn đề này?

Bộ trưởng Tô Lâm: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) của Ðảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Theo đó, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

Ðể đạt được mục tiêu đó, phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Ðảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; coi việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của đất nước, đồng thời luôn nêu cao cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Phát huy cao nhất sức mạnh của dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại, phát huy mạnh mẽ nội lực là nhân tố quyết định, đồng thời tranh thủ tối đa mọi thuận lợi từ bên ngoài. Kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Ðảng ta luôn nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn bài học của ông cha “dựng nước đi đôi với giữ nước”, tiếp tục khẳng định phương hướng cơ bản là phải chủ động ngăn ngừa và đẩy lùi nguy cơ xung đột, chiến tranh;  đồng thời chủ động trong mọi tình huống. Muốn vậy, kinh tế phải vững, quốc phòng, an ninh phải mạnh, lòng dân phải yên, chính trị - xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất và điều cốt yếu là phải giữ được thế trận lòng dân, không ngừng củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, lòng tin của nhân dân với Ðảng, Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận... Ðây cũng chính là tư tưởng, triết lý và phương châm dựng nước đi đôi với giữ nước ngàn đời của ông cha ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74. Ảnh: Ðạt Nguyễn.

PV: Thưa Bộ trưởng, từ mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự được xác định như thế nào?

Bộ trưởng Tô Lâm: Nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đòi hỏi lực lượng CAND phải phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại. Sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Ðảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ nền văn hóa, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng, phát triển đất nước.

Nắm chắc tình hình, chủ động trong mọi tình huống

PV: Xin Bộ trưởng đánh giá những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CAND từ đầu năm đến nay?

Bộ trưởng Tô Lâm: Từ đầu năm 2019 đến nay, đứng trước thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai quyết liệt các chủ trương, giải pháp nêu trong Nghị quyết của Ðảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ Ðại hội lần thứ XII của Ðảng.

Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia; chủ động nắm chắc tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Ðảng, Nhà nước trong hoạch định các chủ trương, chính sách, hoàn thiện thể chế và huy động các nguồn lực để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội. Ðấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, xử lý nhiều vụ kích động chống phá, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, không để phức tạp kéo dài, lan rộng.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao, đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại của đất nước.

Ðặc biệt, đã chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Ðảng, Nhà nước, chế độ XHCN.

Kết quả các mặt công tác của lực lượng CAND đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước. Ðó cũng là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hiểm nguy và sự hy sinh to lớn của toàn lực lượng CAND. Từ đầu năm 2019 tới nay, 6 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 16 đồng chí bị thương, 46 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ và rất nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng, thầm lặng để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Kết quả đó thể hiện sự vững vàng, lớn mạnh không ngừng và tiếp tục tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.

PV: Lực lượng CAND đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01/2018/NÐ-CP của Chính phủ. Kết quả thực hiện tới nay như thế nào, thưa Bộ trưởng? 

Bộ trưởng Tô Lâm: Triển khai tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo Nghị định số 01/2018/NÐ-CP là một bước quan trọng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với CAND, sắp xếp tổ chức bộ máy CAND phù hợp, đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, giảm tầng nấc trung gian trong điều hành; lãnh đạo Công an các cấp cũng thuận lợi hơn trong nắm bắt, theo dõi kết quả công tác và phản ánh từ cơ sở; từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo.

Việc sắp xếp, đổi mới tổ chức, bộ máy còn tạo điều kiện để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trao quyền thực chất, đầy đủ, tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn của Công an các cấp; tạo thuận lợi trong thực hiện chính sách cán bộ; đồng thời tạo cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lại lực lượng và sử dụng hiệu quả biên chế. Ðến nay, tổ chức bộ máy Công an các cấp đã đi vào hoạt động ổn định, không gây xáo trộn trong thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả các mặt công tác tiếp tục được nâng lên. Chúng ta đã giảm được số lượng lớn đầu mối tổ chức, giảm số lượng lãnh đạo, chỉ huy các cấp, tạo tiền đề để nâng cao hiệu quả đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu.

Ðặc biệt là tạo điều kiện để điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu cho cơ sở, thực hiện chủ trương bố trí Công an xã chính quy đi đôi với đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng Công an theo hướng sát dân hơn, tăng cường “tương tác” với nhân dân để nắm tình hình, giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.   

PV: Thời gian qua, Ðảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã tăng cường chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và đã đạt được kết quả quan trọng. Bộ trưởng có đánh giá gì về vấn đề này?

Bộ trưởng Tô Lâm: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phòng chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong CAND thời gian qua được triển khai quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Ðảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an xác định công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Ðể góp phần vào công tác bảo vệ Ðảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xã hội thì lực lượng CAND phải mạnh, phải sạch, phải có bản lĩnh vững vàng và ý thức chính trị sâu sắc.

Quan điểm của Ðảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an là phải đánh giá đúng những thành tích, chiến công, đồng thời nghiêm khắc nhìn nhận những tồn tại, khuyết điểm, sai phạm; không vì thành tích, chiến công mà bỏ qua các khuyết điểm, sai phạm. Ngược lại, loại bỏ tâm lý “xử lý sai phạm sẽ ảnh hưởng đến thành tích” và phải thấy rằng, chính việc xử lý nghiêm minh các sai phạm sẽ làm cho lực lượng CAND càng trong sạch, vững mạnh hơn.

 Thời gian qua, việc kiên quyết kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm với tinh thần quyết liệt, khách quan, không có vùng cấm đã góp phần quan trọng làm trong sạch nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững từ bên trong, củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

PV: Thưa Bộ trưởng, phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, căn cứ tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai với những nội dung trọng tâm nào? 

Bộ trưởng Tô Lâm: Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản thì tình hình cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức lớn khiến cho nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng CAND hết sức nặng nề. Bối cảnh đó đòi hỏi lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, lợi ích của đất nước để chủ động tham mưu với Ðảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, nhất là khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch  ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, chuẩn bị tổ chức đại hội Ðảng các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tham mưu cho Ðảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Chủ động, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định chính trị, không để  bị động, bất ngờ; làm giảm và tiếp tục đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ðể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Tập trung điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường cho cơ sở. Triển khai thực hiện Luật CAND năm 2018, xây dựng Công an các cấp theo  tiêu chí “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; bố trí Công an xã chính quy, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, có phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân" trong thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác; tăng cường quan hệ phối hợp với các ngành, đoàn thể, nhất là với Quân đội nhân dân; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; phát triển công nghiệp an ninh, đầu tư trang bị phương tiện, khoa học công nghệ, hiện đại hóa một số lực lượng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

PV: Ngày 19-8 hằng năm đã trở thành Ngày Truyền thống của Lực lượng CAND, Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, xin Bộ trưởng chia sẻ về sự yêu mến, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân đối với lực lượng CAND?

Bộ trưởng Tô Lâm: Tôi có nhiều năm công tác, gắn bó với đồng bào các dân tộc ở các vùng, miền đất nước, từ Tây Bắc, Ðông Bắc, Trung Bộ đến Tây Nam Bộ, Tây Nguyên…, mỗi vùng miền đều có phong tục tập quán khác nhau nhưng ở đâu tôi cũng cảm nhận sâu sắc niềm tin yêu, tình cảm của bà con dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an. Sự gắn bó, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân là nguồn sức mạnh vô giá để lực lượng Công an hoàn thành trọng trách được giao.

Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, lực lượng Công an phải giúp nhân dân hiểu rõ nghĩa vụ của mình đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, vừa phải gắn bó mật thiết, yêu thương, kính trọng nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Có như vậy chúng ta mới phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Qua những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội cùng với nhân dân nỗ lực chữa cháy rừng tại một số tỉnh miền Trung vừa qua; giúp đỡ nhân dân trong mưa lũ, dũng cảm trong các vụ giải cứu con tin, truy bắt tội phạm, hình ảnh người dân cung cấp thức ăn, nước uống, thuốc men, cùng với sự chia sẻ, động viên bằng những vần thơ xúc động trên báo chí, mạng xã hội… càng tô thắm nét đẹp truyền thống, tình cảm keo, sơn quý báu giữa Nhân dân với Công an nói riêng, với lực lượng vũ trang nói chung.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Đăng Trường (thực hiện)