Hiện nay, game online chủ yếu có nguồn gốc Trung Quốc với 79,16%, nguồn gốc Việt Nam chỉ chiếm 9,03% và nguồn gốc khác là 11,81%. Trong năm 2016, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã xử phạt 16 doanh nghiệp phát hành game online với tổng số tiền phạt là 1,299 tỷ đồng.

Năm 2017, Cục tiếp tục xử phạt 12 doanh nghiệp với tổng số tiền là 680 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là cung cấp dịch vụ game khi chưa được cấp phép, phê duyệt kịch bản của cơ quan quản lý nhà nước; nhiều doanh nghiệp được cấp giấy phép nhưng triển khai chưa đúng với nội dung đã được cấp... 

Do nguồn lực tài chính hạn hẹp, hiện các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa thể phát triển mạnh các loại game thuần Việt.

K. Vy