Theo đó, kho dữ liệu dùng chung của thành phố được xây dựng dựa trên các nền tảng là cơ sở dữ liệu người dân, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu bản đồ số và cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung trên cơ sở tích hợp dữ liệu, chia sẻ, dùng chung các cơ sở dữ liệu tại các sở, ban, ngành, quận, huyện.

Việc tích hợp, kết nối, chia sẻ, sử dụng, khai thác kho dữ liệu dùng chung đều được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của thành phố với cơ chế định danh, xác thực, phân quyền người sử dụng.

Việc truy cập, khai thác kho dữ liệu dùng chung của thành phố sẽ được thực hiện qua các dịch vụ truy cập trực tuyến, di động, các giao diện lập trình ứng dụng, các phương thức, giải pháp kỹ thuật khai thác dữ liệu khác. Một phần của kho dữ liệu dùng chung của thành phố sẽ được chia sẻ cho người dân, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp thông qua các dịch vụ dữ liệu mở để khai thác sử dụng để tạo giá trị gia tăng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố.

Về địa chỉ truy cập kho dữ liệu dùng chung thành phố, các đơn vị thực hiện truy cập kho dữ liệu dùng chung của thành phố thông qua Cổng thông tin dữ liệu của tại địa chỉ https://data.hochiminhcity.gov.vn theo tài khoản được cấp phát và phân quyền truy cập dữ liệu.

Giao diện Cổng dữ liệu mở TP Hồ Chí Minh

Về nguyên tắc chung việc quản lý, tích hợp, chia sẻ, khai thác kho dữ liệu dùng chung phải phù hợp với kiến trúc chính quyền điện tử thành phố. Dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước là tài sản của thành phố, cần được bảo tồn, chia sẻ và khai thác nhằm phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu thuộc danh mục dữ liệu dùng chung về kho dữ liệu dùng chung của thành phố; không thu thập, tổ chức thu thập lại dữ liệu nếu đã được chia sẻ từ kho dữ liệu dùng chung của thành phố, trừ trường hợp dữ liệu sẵn có không đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành đặc thù hoặc pháp luật có quy định khác.

Dữ liệu dùng chung của thành phố cần được đồng bộ, thống nhất và có tài liệu mô tả chi tiết; đồng thời cần được quản lý tập trung trong hệ thống quản lý dữ liệu tổng thể của thành phố. Dữ liệu dùng chung của thành phố cũng cần được chuẩn hóa theo đúng các yêu cầu của các bộ, ngành Trung ương để có thể sẵn sàng tích hợp các cơ sở dữ liệu cấp quốc gia khi có yêu cầu.

Ngoài ra, dữ liệu dùng chung phải đảm bảo tính cập nhật và chính xác. Việc quản lý, tích hợp, chia sẻ, khai thác kho dữ liệu dùng chung phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Về các hành vi bị nghiêm cấm gồm: Cản trở hoạt động kết nối, quyền khai thác và sử dụng dữ liệu hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Mua bán, chia sẻ dữ liệu vi phạm quy định tại quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan. Vi phạm các quy định về quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả khi kết nối, chia sẻ dữ liệu. Làm sai lệch, giảm tính chính xác của dữ liệu trong quá trình kết nối, chia sẻ, khai thác kho dữ liệu dùng chung. Lưu trữ dữ liệu trái phép hoặc sử dụng dữ liệu vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, làm gián đoạn việc kết nối, chia sẻ, khai thác kho dữ liệu dùng chung.

Kho dữ liệu dùng chung của TP Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng trong việc triển khai xây dựng đô thị thông minh; phục vụ triển khai các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của thành phố, đồng thời đây là nguồn cung cấp dữ liệu làm cơ sở phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố.

Trên cơ sở kho dữ liệu dùng chung, Cổng dữ liệu mở của TP Hồ Chí Minh được phát triển để tạo ra phương thức chia sẻ tài nguyên dữ liệu từ Kho dữ liệu dùng chung với người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Thông qua Cổng dữ liệu mở, thành phố mong muốn người dân, doanh nghiệp và tổ chức tham gia giám sát, quản lý các mặt hoạt động của chính quyền, xã hội; sử dụng dữ liệu mở để tạo ra sản phẩm giá trị mới đóng góp cho hệ sinh thái ứng dụng, tiện ích của thành phố để phục vụ người dân tốt hơn; góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nền kinh tế số của thành phố; đóng góp dữ liệu được hình thành trong quá trình khai thác để phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố.


Nhân Sơn