Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, lãnh đạo Đảng bộ Cục Bảo vệ Chính trị II đã luôn đoàn kết thống nhất; lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch công tác an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tích cực tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ các giải pháp chiến lược, sách lược quan trọng trong thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Việt Nam với các nước, thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước trên thế giới nói chung và với các nước láng giềng nói riêng.

Thứ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tại Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Đồng thời đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành và các đơn vị, địa phương liên quan trong việc xây dựng, triển khai thế trận an ninh một cách chủ động và vững chắc. Cán bộ, chiến sĩ Cục Bảo vệ Chính trị II đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để bám địa bàn, đối tượng; nhiều tấm gương trong đơn vị về lòng nhiệt tình, trách nhiệm cùng giúp đỡ nhau, chia sẻ, động viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó…

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Cục Bảo vệ Chính trị II đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tiếp theo, cấp ủy, lãnh đạo Đảng bộ cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng; quán triệt thực hiện có hiệu quả công tác an ninh theo tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về chương trình công tác Công an trọng tâm năm 2015.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Đổi mới sâu sắc toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ an ninh, tiếp tục tạo chuyển biến sâu sắc, nâng cao nhận thức và yêu cầu đòi hỏi đối với công tác an ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bên cạnh đó tăng cường công tác chính trị tư tưởng, thường xuyên chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bảo vệ Chính trị II; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Việt Hưng