PV: Thưa Thiếu tướng, Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam được triển khai thực hiện từ năm 2013. Thiếu tướng nhìn nhận thế nào về ý nghĩa của Ngày Pháp luật đối với đời sống xã hội nói chung và lực lượng CAND nói riêng?

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Ngọc Anh: Ngày Pháp luật nước CHXNCN Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức “thượng tôn pháp luật” cho mọi người trong xã hội; xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử, ý thức chấp hành, bảo vệ pháp luật của toàn dân; đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật, tích cực phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và hướng tới việc xây dựng nền văn hóa pháp lý hiện đại, đậm bản sắc dân tộc. Có thể khẳng định, Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc đối với đời sống xã hội nói chung và lực lượng CAND nói riêng.

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Ngọc Anh.

PV: Được biết, Ngày Pháp luật năm 2013 trong lực lượng CAND được đánh giá là một mô hình hiệu quả trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Thiếu tướng có thể giới thiệu đôi nét về những cách làm hay, sáng tạo của lực lượng CAND?

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Ngọc Anh: Qua một năm triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong lực lượng CAND cho thấy đã xuất hiện nhiều cách làm hay và sáng tạo. Bên cạnh việc tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng, hội nghị phổ biến pháp luật, tổ chức các cuộc tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật, biên soạn, cung cấp tài liệu, sách, báo, tờ gấp pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân, Công an tỉnh Bình Dương định kỳ mỗi tháng tổ chức Ngày Pháp luật vào ngày chào cờ đầu tháng. Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức “Tuần lễ tư vấn pháp lý” miễn phí cho người dân tại địa bàn cấp xã. Công an TP Hà Nội tổ chức hệ thống loa truyền thanh ở các điểm nút giao thông trọng điểm tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đưa pháp luật đến hàng triệu lượt người tham gia giao thông với các hình thức phong phú, đa dạng. Công an TP Hải Phòng thông qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động thực thi công vụ tuyên truyền pháp luật về biển đảo và chủ quyền quốc gia cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp tổ chức cuộc thi: “Tìm hiểu pháp luật về thi hành án hình sự” dưới hình thức sân khấu hóa trong tất cả các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng v.v…

PV: Thiếu tướng có thể cho biết chủ đề, khẩu hiệu hành động của Ngày Pháp luật năm 2014 trong lực lượng CAND là gì?

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Ngọc Anh: Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2014 trong CAND được xác định là “Lực lượng CAND tích cực tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Các khẩu hiệu hành động gồm: “Cán bộ, chiến sĩ CAND sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Tôn trọng, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND”, “Cán bộ, chiến sĩ CAND gương mẫu chấp hành và tích cực bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”, “Tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của lực lượng CAND”. Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương có thể xây dựng các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật năm 2014 gắn với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công tác, chiến đấu của đơn vị, địa phương mình.

PV: Ngày Pháp luật năm 2014 trong lực lượng CAND có những nội dung gì cần chú ý, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Ngọc Anh: Để Ngày Pháp luật năm 2014 được triển khai thống nhất và có hiệu quả thiết thực, ngày 9-10, Bộ Công an đã ban hành Văn bản số 3477/BCA/V19 hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2014 trong toàn lực lượng. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương cần căn cứ vào thực tiễn công tác, chiến đấu của mình tiếp tục giới thiệu, phổ biến, quán triệt về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, về vị trí, vai trò, nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, tích cực tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXNCN Việt Nam”, quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Hiến pháp, thực thi pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chấn chỉnh, khắc phục các yếu kém, hạn chế trong áp dụng pháp luật, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, chức trách, nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng việc thực thi Hiến pháp, pháp luật xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; chân thành lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có giải pháp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tạo môi trường xã hội ổn định, thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước...

PV: Xin cảm ơn Thiếu tướng!

Nguyễn Hưng (thực hiện)