Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân.

Công an tỉnh đã mời lãnh đạo Cục Quản lý xuất, nhập cảnh và lãnh đạo các phòng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh giới thiệu và trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản các quy định của pháp luật, của Bộ Công an về công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoại tại Việt nam, nhất là các văn bản mới được ban hành, bổ sung, sửa đổi.

Thông qua việc tập huấn để lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị  nghiệp vụ từ tỉnh đến Công an các xã, phường, thị trấn và cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Lan Hương