Ti bui ta đàm, 2 đơn v đã cùng trao đi các vn đ liên quan đến tình hình và công tác đm bo an ninh trt t; kinh nghim và gii pháp trong tn công trn áp ti phm, bài tr t nn xã hi; x lý tt các đim nóng v an ninh nông thôn, khiếu kin đông người và phc tp; bo đm an toàn tuyt đi các công trình, mc tiêu trng đim, các doanh nghip trong các khu kinh tế, khu công nghip trên đa bàn…

Thông qua ta đàm, Hc vin CSND s xây dng các đ tài khoa hc ng dng vào công tác ging dy trong Hc vin, góp phn xây dng lc lượng CAND ngày càng vng mnh, đáp ng yêu cu nhim v được giao trong tình hình mi

Văn Hùng - Đình Vũ