Sau khi Bộ Công an ban hành Chỉ thị 05, ngày 4/10, Tỉnh ủy Phú Yên đã có văn bản chỉ đạo các ban đảng, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành… tiếp tục chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện để lực lượng Công an Phú Yên thực hiện hiệu quả phong trào “CAND học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”.

Theo đó, Đảng ủy, Giám đốc Công an Phú Yên đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động với những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng gắn kết các cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh – xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, lồng ghép phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tập trung xây dựng “Đơn vị văn hóa kiểu mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành điều lệnh CAND, tư thế, lễ tiết, tác phong, thực hiện đúng quy trình, quy chế công tác; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ của CBCS; tiếp tục tổ chức tốt diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ, xây dựng hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng dân…

Hữu Toàn