Chi tiết xin liên hệ với đồng chí Hoàng Hữu Năng, số điện thoại 0986260909 và đồng chí Phan Thị Kim Tiến, số điện thoại 0913347254. Ban liên lạc rất mong được đón tiếp. Thông báo này thay cho giấy mời.

Thay mặt ban liên lạc

Trưởng ban: Thiếu tướng Lê Văn Kính
candonline