Ngày nay, sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam, trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa, không phải lúc nào cũng có thể phân biệt rạch ròi giữa: chính - tà, bạn - thù để có thể phân chia trận tuyến đấu tranh. Ranh giới ấy, tuy mong manh, mờ nhòa, song xét về bản chất, âm mưu của các thế lực thù địch vẫn không thay đổi, có chăng chỉ là sự điều chỉnh về phương thức, thủ đoạn. Trong bối cảnh ấy, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân nói chung, lực lượng Tham mưu An ninh đối ngoại nói riêng cần phải nâng cao cảnh giác, chủ động bắt nhịp, linh hoạt, nhạy bén và sáng tạo để đủ sức đảm đương sứ mệnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Tham mưu An ninh đối ngoại được sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục An ninh I, đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp nhiều thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quá trình đó, đồng thời cũng là quá trình công tác xây dựng, kiện toàn cơ quan tham mưu, nhất là việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và khoa học công nghệ.

Đội ngũ cán bộ Tham mưu An ninh đối ngoại là một trong những bộ phận xung kích, quan trọng của Tổng cục. Đó là những cán bộ - chuyên gia có chức năng tham vấn những vấn đề về an ninh ở tầm chiến lược, chiến thuật và nghiên cứu, phục vụ chỉ đạo, chỉ huy toàn lực lượng. Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu ở Tổng cục chính là nhằm bảo đảm cho đơn vị luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, mà trọng tâm là tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, trực tiếp là Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục tổ chức chỉ đạo và điều hành lực lượng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Vấn đề này, được làm tốt sẽ đáp ứng cho yêu cầu xây dựng cơ quan tham mưu đủ mạnh, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những cán bộ tham mưu cho các cấp lãnh đạo và yêu cầu phát triển của lực lượng.

Từ ngày thành lập đến nay (1981), công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu An ninh luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ, trực tiếp là Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục quan tâm chăm lo. Đội ngũ cán bộ tham mưu thường xuyên được kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Công tác tuyển chọn đầu vào được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, ngày càng chú trọng về trình độ chuyên môn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được thực hiện gắn với quy hoạch bố trí, sử dụng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của thực tiễn và sự phát triển của cán bộ. Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục kết hợp nhiều hình thức, biện pháp, lấy việc đưa cán bộ đào tạo ở các học viện, nhà trường là chính, đồng thời tích cực mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn ở đơn vị, coi trọng khuyến khích việc tự nghiên cứu, tự học tập, rèn luyện; thực hiện vừa làm, vừa học... Vì vậy, lực lượng Tham mưu An ninh đối ngoại luôn đảm bảo đội ngũ cán bộ đủ sức đảm đương công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ Tham mưu An ninh đối ngoại cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu phù hợp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật, tác phong làm việc khoa học, có phương pháp nghiên cứu sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trình độ kiến thức của đại đa số cán bộ tham mưu được nâng lên rõ rệt, ngày càng đáp ứng được đòi hỏi của yêu cầu thực tiễn. 100% cán bộ được đào tạo, trình độ đại học và sau đại học đạt gần 90%, trong đó 8% trình độ thạc sĩ. Phần lớn cán bộ có trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ an ninh nói chung, an ninh đối ngoại nói riêng. Số cán bộ có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ, tin học ngày càng tăng. Năng lực nghiên cứu, tham mưu, dự báo, đề xuất, hướng dẫn chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Thời gian qua, lực lượng Tham mưu An ninh đối ngoại đã có nhiều sáng tạo, tự vận động đổi mới toàn diện về tư duy, phương pháp công tác và tổ chức lực lượng tiếp tục đạt được nhiều thành tích quan trọng. Đã đổi mới cơ bản nội dung công tác tham mưu phục vụ trực tiếp chiến đấu và tổ chức tổng kết, sơ kết các chuyên đề an ninh; đặc biệt đã có nhiều đổi mới nhằm thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, thống kê số liệu. Công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, xử lý thông tin chiến lược, chiến thuật đã được nâng cao chất lượng phục vụ trực tiếp công tác chiến đấu.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề xuất giải quyết cơ bản các vấn đề liên quan an ninh quốc gia; phục vụ kịp thời có hiệu quả trong công tác chỉ huy, chỉ đạo. Khi các thế lực thù địch điều chỉnh phương thức, thủ đoạn đẩy mạnh "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ chế độ, đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ phục vụ Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 40/BCT về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Công an trong tình hình mới; đề xuất với lãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, chỉ thị và hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia; tổ chức tổng kết toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng, từ đó đề xuất bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các chỉ thị, quy định, quy trình công tác...

Các tập thể và cá nhân Cục Tham mưu An ninh I được khen thưởng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2011.

Việc sơ, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ đã chỉ rõ những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm phục vụ cho việc đề xuất các chủ trương, biện pháp, đối sách để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch; đồng thời góp phần bổ sung, hoàn thiện hệ thống lý luận và khoa học nghiệp vụ của ngành nói chung, lực lượng An ninh đối ngoại nói riêng. Trước âm mưu, thủ đoạn chống phá ta ngày càng quyết liệt trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, lực lượng Tham mưu An ninh đối ngoại đã tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ, đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền trong tình hình mới. Gần đây, tình hình thế giới diễn biến mau lẹ từ các cuộc "cách mạng màu" khởi phát ở các nước thuộc không gian hậu Xô viết, nhất là ở Bắc Phi, Trung Đông vừa qua, lực lượng Tham mưu An ninh đối ngoại đã chủ động hệ thống, đánh giá, phân tích và dự báo tình hình đề xuất tham mưu lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục chủ động đối sách.

3. Những năm tới, để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới, của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng quyết liệt, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra là phải xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu ở Tổng cục có tầm chiến lược, nhìn xa và bước đi phù hợp với đòi hỏi ngày càng cao; đề xuất cơ chế chọn những cán bộ giỏi ở các đơn vị, những học viên xuất sắc ở các học viện, nhà trường về công tác ở cơ quan tham mưu. Trong đào tạo, bồi dưỡng cần chú trọng những nội dung kiến thức về khoa học an ninh, trình độ, tư duy nghiên cứu chiến lược, đồng thời chú trọng việc bồi dưỡng gắn với việc tự nghiên cứu của cán bộ. Thực hiện quy hoạch tổng thể, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia và gắn quy hoạch với bố trí, sử dụng bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài, trọng dụng cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực.

Đổi mới mạnh mẽ tác phong làm việc ở các cơ quan Tham mưu An ninh đối ngoại; gắn kết chặt giữa cơ quan tham mưu với bộ máy lãnh đạo chỉ huy và các đơn vị trực tiếp chiến đấu. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, trao đổi, thẩm định tin và đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia. Tập trung nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, đề xuất kịp thời với các cấp lãnh đạo chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi cộm ở những lĩnh vực trọng điểm.

Làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trang bị đồng bộ các phương tiện kỹ thuật hiện đại, nhất là phát triển thêm các tính năng của hệ thống công nghệ thông tin vào chuyển giao các loại tài liệu, thống kê số liệu, từng bước hình thành Trung tâm dữ liệu nâng cao chất lượng công tác tham mưu. Tiếp tục chăm lo, bảo đảm chính sách cán bộ, xây dựng môi trường dân chủ, bảo đảm đầy đủ về thông tin, tư liệu và chăm lo đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc.

Đất nước đang trong thời kỳ phát triển mới với nhiều thời cơ mới, vận hội mới và cả những khó khăn và thử thách. Thực hiện "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới" và các chủ trương, nghị quyết của Đảng đặt ra những yêu cầu rất cao đối với lực lượng Tham mưu. Phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng lực lượng Tham mưu An ninh đối ngoại ngày càng vững mạnh, đủ sức, đủ tài thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược của Bộ Công an, Tổng cục An ninh I. Những kinh nghiệm trong xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của Tổng cục trong 30 năm qua rất cần được coi trọng và phát huy ở một tầm cao mới, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tham mưu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động hội nhập quốc tế

L.H.D.