Trong thời gian tập huấn, các học viên được lãnh đạo, chỉ huy phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật về công tác Quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; Chức năng, nhiệm vụ, nội dung quản lý nhà nước về PCCC và  CNCH của công an cấp xã tập trung vào các chuyền đề gồm: Tổng quan  về công tác PCCC&CNCH; Những kiến thức cơ bản về cháy, nổ và CNCH; Giới thiệu một số phương tiện, thiết bị chữa cháy; Một số kiến thức cơ bản về CNCH. Đồng thời học viên được thực hành sử dụng một số loại phương tiện PCCC, CNCH.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Thông qua tập huấn, giúp học viên nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về PCCC và CNCH, nắm rõ chức năng nhiệm vụ và nội dung quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, tính năng tác dụng cách sử dunhj các thiết bị, phương tiện nghiệp vụ chữa cháy được cấp để chủ động phòng ngừa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác PCCC và CNCH ngay từ cơ sở.

Thanh Tuyền