Lớp học dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày 28 và 29/5, các học viên sẽ được triển khai toàn bộ nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chương trình hành động nhiệm kỳ 2012-2017 và chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2020; nghe nói chuyện về chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong trào quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cáp; nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Bình Phước năm 2012, kế hoạch phát triển của tỉnh năm 2013...

Các cán bộ, chiến sỹ Công an hăng say tham gia lớp tập huấn.

Qua lớp tập huấn, các học viên nắm vững về lý luận, kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao khả năng tổ chức, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn Công an tỉnh, nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong giai đoạn hiện nay

N.Hà