Các học viên còn được hướng dẫn về lĩnh vực, qui trình, phương pháp điều tra khảo sát; công tác tổng hợp, báo cáo kết quả khảo sát, phân tích đánh giá và nghiệm thu cơ sở, xây dựng cơ sở dữ liệu về tiềm lực KH&CN...

Qua đó, nhằm huy động tiềm lực KH&CN từ bên ngoài lực lượng để phuc vụ công tác Công an, nâng cao hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới

Lâm Khánh