Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vương nêu rõ: Luật Thi hành án hình sự là một văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về thi hành án hình sự trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với người chấp hành án, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Đối với lực lượng CAND, đạo luật này là cơ sở pháp lý toàn diện, đồng bộ để tổ chức thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, biện pháp tư pháp theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Lê Quý Vương yêu cầu sau Hội nghị tập huấn, các đơn vị chức năng cần căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật và tổ chức thực hiện Luật có hiệu quả. Tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án hình sự, thống kê, lên danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung gửi về Bộ để tập hợp, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn, tạo bước chuyển biến tích cực trong các mặt công tác cụ thể của hoạt động thi hành án hình sự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt đầy đủ nội dung của Luật Thi hành án hình sự, các văn bản hướng dẫn thi hành và nghe trình bày các chuyên đề liên quan đến việc thi hành Luật Thi hành án hình sự

Việt Hưng