Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2014 tại Hà Nội. Hội nghị đã bàn và quyết định những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI từ nay đến hết nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.  

Để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Thông tri số 01 về Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân. Đây là những văn bản quan trọng để chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội bảo đảm thành công của Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân...

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo viên phổ biến, quán triệt nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng; về thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, các văn bản của Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đảm bảo thắng lợi các yêu cầu, nội dung đề ra. Tập trung lãnh đạo chặt chẽ công tác nhân sự cấp ủy khóa tới, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Việt Hưng.