Hội nghị đã nghe các đồng chí lãnh đạo Tổng cục quán triệt, truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/1/2012, Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/2/2012 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị; quán triệt kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Công an TW về thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) trong Đảng bộ Công an TW và quán triệt kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục về thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) trong Đảng bộ Tổng cục; quán triệt hướng dẫn thực hiện kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục về việc thực hiện Nghị quyết nêu trên trong Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND…

Hiếu Quỳnh