Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được phổ biến các chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác tổ chức của Đoàn; công tác kiểm tra, giám sát cùng những nội dung trọng tâm và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XX; phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Qua đó, giúp cán bộ Đoàn triển khai thực hiện cụ thể, có hiệu quả các Nghị quyết tại đơn vị, góp phần thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Tại hội nghị, các cán bộ Đoàn tập trung trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ hơn các nội dung của Nghị quyết; đồng thời thảo luận để tìm ra những giải pháp, mô hình hay trong tổ chức hoạt động Đoàn để kịp thời phổ biến, nhân rộng...

Xuân - Chung