Công tác xây dựng lực lượng về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ được coi là khâu đột phá trong công tác xây dựng lực lượng CAND. Tổng cục đã tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, phân công, phân cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trong từng thời kỳ. Mô hình tổ chức lực lượng CAND được điều chỉnh, bổ sung theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, phân công, phân cấp ngày càng rõ ràng, rành mạnh; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng CAND với các bộ, ban, ngành và chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo ANTT.

Chú trọng điều chỉnh, bố trí lực lượng tăng cường cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, Công an cấp huyện, các địa bàn trọng điểm; quan tâm xây dựng lực lượng chủ công, nòng cốt ở cơ sở đảm bảo chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT ngay tại địa bàn.

Đã đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ ban hành nhiều nghị quyết quan trọng và hệ thống các văn bản pháp quy về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn;  đi đôi với tăng cường nhiều biện pháp quản lý, bảo vệ đội ngũ cán bộ. Tập trung nghiên cứu xây dựng hệ thống chế độ, chính sách, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của lực lượng CAND, góp phần động viên cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục đào tạo trong CAND đã có nhiều đổi mới căn bản, toàn diện, bắt nhịp với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân và hệ thống giáo dục đào tạo trong cả nước, đạt những kết quả quan trọng. Các học viện, trường CAND có nhiều đổi mới, nâng cao về quy mô và chất lượng đào tạo.

Đến nay, đã có 18 học viện, trường CAND đào tạo trình độ sơ cấp đến sau đại học, nghiên cứu sinh với các chuyên ngành nghiệp vụ, pháp luật, hậu cần - kỹ thuật, tin học, ngoại ngữ, đặc biệt là sự ra đời chuyên ngành lý luận chính trị, xây dựng Đảng, tham mưu chỉ huy trong CAND. Hầu hết đội ngũ cán bộ đều được trang bị những kiến thức về chính trị nghiệp vụ, pháp luật… trước khi bố trí, sử dụng; nhiều đồng chí cán bộ, lãnh đạo có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú...

Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng đào tạo trong CAND. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết lịch sử, tổng kết thực tiễn về công tác xây dựng lực lượng CAND. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực xây dựng lực lượng, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định về hợp tác quốc tế trong công tác giáo dục đào tạo CAND.

Qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng cục Chính trị CAND đã có những bước phát triển vững chắc; Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục đã luôn quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng toàn diện cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Tổng cục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Từ 9 đơn vị Vụ, Cục và một số trường CAND, đến nay tổ chức bộ máy của Tổng cục Chính trị CAND hiện có 13 đơn vị trực thuộc và được giao quản lý các học viện, trường CAND.

Tổng cục Chính trị CAND đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt các mặt công tác, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANQG và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong từng thời kỳ.

CAND