Tích cực củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức Đảng

Theo đánh giá của Tổng cục Chính trị CAND, năm 2014 công tác tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an nhiều chủ trương, biện pháp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Nổi bật là, đã tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác tổ chức, công tác cán bộ và cơ chế, chính sách theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức được chú trọng, coi đó là nhiệm vụ hàng đầu. Đã tham mưu tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 92 ngày 15/5/2012 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND, qua đó đã đề xuất các biện pháp củng cố tổ chức đảng như cơ cấu cấp ủy Công an địa phương; thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở; thẩm quyền của đảng ủy bộ phận... theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND.

Tập trung hướng dẫn các cấp ủy tổ chức tốt Hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong Đảng bộ CATW năm 2014; đề xuất Đảng ủy CATW tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 22 cá nhân và tổ chức gặp mặt, biểu dương các bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc.
Qua phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nhiều sinh viên, học sinh đã được kết nạp Đảng trong quá trình học tập tại các trường CAND.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2014 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Một trong những mặt công tác trọng tâm là Tổng cục Chính trị CAND đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy CATW ban hành Thông báo số 1232, ngày 6/4/2014 về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Kế hoạch sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình hành động số 25, ngày 16/9/2013 của Đảng ủy CATW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong Đảng bộ CATW đến năm 2015. Đồng thời tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết tại một số đảng bộ cấp trên cơ sở và đảng bộ cơ sở.

Qua kiểm tra, các cấp ủy trong Đảng bộ CATW đều có kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm; tổ chức nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đội ngũ cán lãnh đạo, chỉ huy đã có chuyển biến về tính tiền phong, gương mẫu.

Việc thực hiện các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ, sinh hoạt đảng, cơ chế, chính sách và công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạt được những kết quả tích cực. Chính vì vậy, các tổ chức đảng trong CAND thường xuyên được quan tâm củng cố; nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên. Năm 2014, không có cán bộ, đảng viên, chiến sĩ suy thoái về tư tưởng chính trị…

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI năm 2014 về xây dựng Đảng tiếp tục tạo những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ CATW.

Bên cạnh đó, việc kiện toàn, củng cố phòng công tác đảng và công tác quần chúng ở Công an các đơn vị, địa phương được chú trọng và triển khai nghiêm túc. Qua sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định số 5691, ngày 20/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập phòng công tác đảng và công tác quần chúng thuộc các tổng cục, bộ tư lệnh, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy, phòng công tác Đảng và công tác quần chúng các đơn vị cơ bản ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ; đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nền nếp, hiệu quả các mặt công tác đảng của đảng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đối với mọi mặt công tác của đơn vị…

Đảm bảo cho thành công của đại hội đảng các cấp

Tổng cục Chính trị CAND xác định trọng tâm công tác năm 2015 là tổ chức tốt đại hội đảng các cấp trong CAND. Theo đó, cùng với việc triển khai Nghị quyết số 19, ngày 29/12/2014 của Đảng ủy CATW và Chỉ thị số 18, ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2015, Tổng cục Chính trị CAND tập trung hướng dẫn cấp ủy các cấp tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và phục vụ Đảng ủy CATW tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy chuẩn bị chu đáo báo cáo chính trị và công tác nhân sự cấp ủy đảm bảo chất lượng, đúng quy định của Đảng. Tổ chức thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời với việc kiện toàn, xây dựng tổ chức đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo của cấp ủy đối với các mặt công tác của đơn vị. Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp thực sự tiêu biểu, gương mẫu về mọi mặt...

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng được coi là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ CATW, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh