PV: Cán bộ làm công tác tham mưu chỉ đơn thuần ngồi bàn giấy, sản phẩm của cơ quan tham mưu cũng khó đánh giá được chất lượng, đồng chí có ý kiến gì về đánh giá trên?

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng: Hệ thống các cơ quan Tham mưu CAND bao gồm Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương, ở Bộ là Văn phòng Bộ Công an, ở các đơn vị, địa phương là Cục Tham mưu, Phòng Tham mưu, Đội tham mưu tổng hợp. Công việc của cơ quan Tham mưu đều gắn liền với việc ra các quyết định của lãnh đạo, chỉ huy ở Công an các cấp để đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT). Yêu cầu đối với sản phẩm của cơ quan tham mưu phải là những sản phẩm trí tuệ và chất lượng cao, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy. Công tác tham mưu phải nắm bắt thông tin, phân tích tổng hợp, dự báo tình hình và dự báo chính xác, kịp thời để tham mưu đúng, tham mưu trúng vấn đề. Trong nhiều tình huống, cán bộ làm công tác tham mưu phải trực tiếp có mặt tại “điểm nóng”, môi trường công tác cũng đầy khó khăn, bởi có nắm tình hình chính xác mới có báo cáo đúng, tham mưu trúng để lãnh đạo cấp trên chỉ đạo giải quyết hiệu quả những phát sinh về ANTT ngay từ cơ sở.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ ôn lại thành tích của lực lượng Tham mưu CAND tại Phòng truyền thống.

Năm 2014, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã chủ động tham mưu, phục vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp, phục vụ sự điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT. Những sản phẩm của cơ quan tham mưu không phải là chiến công bề nổi để có thể đánh giá ngay được, nhưng mỗi ý kiến đề xuất, mỗi văn bản, mỗi báo cáo của cơ quan Tham mưu đều góp phần phục vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng CAND.

PV: Xin đồng chí cho biết những thành tích nổi bật của Văn phòng Bộ Công an - cơ quan Tham mưu CAND trong năm 2014 vừa qua?

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng: Năm 2014, lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Trong chiến công, thành tích ấy có phần đóng góp quan trọng của lực lượng Tham mưu CAND nói chung, Văn phòng Bộ Công an nói riêng.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Văn phòng Bộ đều luôn ý thức trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đã phục vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, có ý nghĩa chiến lược về phát triển kinh tế, xã hội và an ninh, quốc phòng, đối ngoại, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Hiến pháp năm 1992 (bổ sung, sửa đổi), Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án hình sự năm 2014; chủ trì chuẩn bị Đề án công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Văn phòng Bộ đã chủ động hơn trong công tác thu thập, xử lý, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ban hành nhiều chủ trương, mệnh lệnh chỉ đạo công tác, giải quyết có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, cấp bách, triển khai mạnh các biện pháp phòng ngừa, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ; kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án về trật tự xã hội; tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; thực hiện tốt các hoạt động đối nội, đối ngoại của lực lượng CAND. Hoàn thành đúng tiến độ và có chất lượng các báo cáo chuyên đề, báo cáo định kỳ, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy.

PV: Với vai trò cơ quan tham mưu của Bộ Công an, Văn phòng đã làm gì để cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thưa Trung tướng?

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng: Cơ quan Tham mưu không chỉ đơn thuần ngồi “máy lạnh, bàn giấy” mà phải tiến hành rất nhiều loại công việc. Hiện tại, Bộ Công an giao cho Cơ quan Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như: Thu nhận thông tin, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất các chủ trương, đường lối, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; giúp lãnh đạo Công an các cấp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các quyết định bằng các công việc: Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm các mặt công tác Công an; thực hiện chức năng cơ quan phát ngôn của lãnh đạo Công an các cấp…

Với nhiệm vụ quan trọng được giao như vậy, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu thì mỗi cán bộ tham mưu phải thể hiện tính chuyên nghiệp, chủ động nắm, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy CAND các cấp có nhiều chủ trương, giải pháp, chỉ đạo về công tác đảm bảo ANTT.

Bên cạnh đó, cán bộ tham mưu phải luôn chủ động nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng biên tập các văn bản trình lãnh đạo theo quy định. Tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh tập thể, chuẩn bị văn kiện, tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ tổ chức thực hiện công tác phối hợp, ký kết Quy chế phối hợp với các Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương. Cơ quan Tham mưu phải luôn chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong tình hình mới.

PV: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng ở Văn phòng Bộ được thực hiện như thế nào, thưa Trung tướng?

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng: Ở một đơn vị mà yêu cầu bảo mật thông tin đặc biệt cao thì công tác giáo dục chính trị, tư tưởng rất quan trọng, được đặt lên hàng đầu. Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng đã thường xuyên tổ chức các Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; các đợt sinh hoạt chính trị, phát động phong trào thi đua được thực hiện có hiệu quả. Đảng ủy định kỳ tổ chức gặp mặt, đối thoại với phụ nữ, thanh niên, đoàn viên công đoàn; từ những ý kiến thể hiện tâm tư, nguyện vọng của CBCS giúp Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ có thêm một kênh thông tin để nắm, giải quyết tình hình tư tưởng của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ, kịp thời động viên những trường hợp CBCS có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thấy được những mặt còn tồn tại trong công tác lãnh đạo và trong rèn luyện của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy. Tổ chức Hội nghị kiểm điểm phê và tự phê bình hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy các cấp; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng. Nghiên cứu, đề xuất việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Bộ; đề xuất xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ; xây dựng và thực hiện chế độ chuyên viên, trợ lý, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác tham mưu, nhất là cơ chế điều động, luân chuyển và chính sách đãi ngộ, khuyến khích, thu hút cán bộ giỏi, có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn về làm công tác tham mưu tạo động lực để các tập thể cá nhân phấn đấu thưc hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhiều năm qua, Đảng bộ Văn phòng Bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Năm 2014, với những chiến công, thành tích đạt được Văn phòng Bộ được đề nghị Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; Phòng 1 và Phòng 10 trực thuộc Văn phòng được đề nghị Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Điều đó cho thấy sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an với những đóng góp của cơ quan Tham mưu của Bộ Công an. Đó là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là động lực thúc đẩy mỗi CBCS của Văn phòng Bộ phải không ngừng vươn lên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hiếu Quỳnh - Kim Anh (thực hiện)