Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi Hội thảo. Dự buổi Hội thảo còn có các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục HC-KT CAND qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục, viện, học viện, trường CAND…

Đề dẫn Hội thảo, Trung tướng, GS.TS Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT, Trưởng Tiểu ban Lý luận HC-KT chủ trì Hội thảo nêu rõ, công tác nghiên cứu lý luận HC-KT CAND đang là vấn đề cần thiết trong giai đoạn hiện nay, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Qua đó, Hội thảo nhằm thảo luận, nghiên cứu làm sáng tỏ các quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác HC-KT; xác định vai trò, vị trí, nhiệm vụ của HC-KT, qua đó đặt ra những vấn đề cơ bản để nghiên cứu nhằm xây dựng lý luận HC-KT CAND; đồng thời phát hiện những bất cập, hạn chế, qua đó kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục bổ sung, xây dựng và hoàn thiện Hệ thống Lý luận HC-KT CAND, phục vụ có hiệu quả cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới. Việc tổ chức Hội thảo cũng chính là góp phần vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Đảng uỷ Công an Trung ương và Chỉ thị số 05 của Bộ Công an vào thực tiễn.

Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự Hội nghị.

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc Hội thảo, phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ, với tinh thần thảo luận sôi nổi, nghiêm túc và khoa học, các ý kiến tại cuộc Hội thảo đã tổng kết được thực tiễn công tác HC-KT trong những năm qua; đã tiếp tục khẳng định vị trí, tầm quan trọng của lý luận về HC-KT, trong đó nêu bật “lý luận HC-KT là một bộ phận quan trọng trong tổng thể hệ thống lý luận CAND và đã cùng với các bộ phận lý luận khác hoàn thiện hơn hệ thống lý luận công tác Công an... là một bộ phận không thể tách rời trong toàn bộ các hoạt động của lực lượng Công an, là một trong những nhân tố có ảnh hưởng quyết định trực tiếp đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND. Công tác nghiên cứu lý luận CAND nói chung và nghiên cứu Lý luận HC-KT CAND là một nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách trong điều kiện đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Hội thảo cũng đã làm rõ được nội hàm, nội dung của lý luận HC-KT CAND; đưa ra được cái nhìn tương đối cơ bản về công tác HC-KT CAND trên nhiều góc độ; đã huy động được khả năng nghiên cứu, tổng kết trong đội ngũ nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp trong lĩnh vực HC-KT qua các thời kỳ; đề ra được nhiều giải pháp mang tính chiến lược và căn bản để hình thành và phát triển HC-KT CAND trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, qua Hội thảo, Tiểu ban lý luận HC-KT CAND cần tổng kết, bổ sung các ý kiến được nêu lên trong Hội thảo, góp phần hoàn thiện lý luận HC-KT; những vấn đề đã được kết luận cần nhanh chóng đưa vào chương trình giảng dạy trong các trường CAND; từ những tổng kết, khẳng định, bài học rút ra, mạnh dạn tham mưu, đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về những vấn đề cần quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cơ chế, tổ chức lực lượng trong công tác HC-KT hiện nay…

Anh Hiếu – Trần Xuân