Qua 5 năm học tập và rèn luyện, khóa 34 đã hoàn thành tốt mọi chương trình theo quy định. 100% học viên đạt yêu cầu về rèn luyện, 99,5% học viên đạt yêu cầu về học tập, chủ yếu xếp loại khá và giỏi, không có học viên trung bình và yếu. 96,6% học viên được kết nạp vào Đảng

P.H.