Được biết, Học viện Cảnh sát nhân dân không chỉ là nơi đào tạo có uy tín trong nước ở bậc sau đại học, mà còn hợp tác đào tạo với Công an các nước bạn trong nhiều lĩnh vực, khẳng định được vị trí của trường trong công tác đào tạo, giảng dạy.

Những lớp nghiên cứu sinh của Học viện Cảnh sát nhân dân là nơi bổ sung nguồn nhân lực cho các đơn vị, trường học trong công tác giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời góp phần tăng cường cán bộ trong chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự của Tổ quốc

Huyền Sim