Tại Hội nghị, CBCS, đảng viên được học tập, quán triệt những chuyên đề lớn, trong đó có kết luận của Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính- ngân sách Nhà nước năm 2012 và kế hoạch phát triển năm 2013; Nghị quyết của Trung ương về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước…

Bế mạc Hội nghị, Trung tướng Vũ Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra…

Hiếu Quỳnh