Phát biểu khai mạc, Trung tướng Trần Bá Thiều cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm giúp các cán bộ, đảng viên các đơn vị trực thuộc Tổng cục nắm vững được những nội dung cơ bản của NQTW 8, từ đó các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở sẽ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong Đảng bộ, Chi bộ mình theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy CATW. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng cũng yêu cầu việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện NQTW 8 ở các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian quy định. Đồng thời phải gắn với việc thực hiện chương trình công tác quý I năm 2014, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục, các học viện, trường CAND.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND cùng các đại biểu tại hội nghị.

Cán bộ, đảng viên dự hội nghị đã được nghe PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo truyền đạt 3 Nội dung chính của NQTW 8 là Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”

Quỳnh Vinh