Dự Hội nghị còn có Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND trực tiếp truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Trần Bá Thiều khẳng định: Việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) trong lực lượng CAND là rất quan trọng. Lực lượng CAND luôn luôn đặc biệt coi trọng nếp sống văn hóa, lối ứng xử văn hóa, xây dựng hình ảnh người Công an cách mạng đẹp trong sinh hoạt, trong đời sống, trong hưởng thụ và thẩm định văn hóa; là mẫu người tiêu biểu của Đảng, là con người tập trung nhất những tinh hoa của dân tộc.

 Việc học tập, thực hiện Nghị quyết lần này là động lực để giúp lực lượng CAND xây dựng hình ảnh người Công an cách mạng tốt hơn, hoàn thiện hơn; là cơ hội để các cán bộ, chiến sĩ tự soi lại mình, tự kiểm điểm, đánh giá lại mình, nâng mình cao hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Trung tướng Trần Bá Thiều nhấn mạnh, Đảng ủy các cấp xác định rõ những tiêu chí, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, xây dựng kế hoạch quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 9 vào các mặt công tác. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện Nghị quyết, bám sát nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động, các phong trào thi đua, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đánh giá lại tình hình sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 định hướng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ để thực hiện đạt mục tiêu trên, gồm: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ này tập trung vào việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa…

Trần Xuân