20 năm qua, đồng bào có đạo đã ra sức thi đua lao động, sản xuất, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Đời sống nhân dân ở vùng giáo ngày càng ổn định, nhiều mặt được cải thiện. Với chính sách tự do tín ngưỡng đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, đồng bào Công giáo ở Quảng Bình luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Nhiều chức sắc, tín đồ giáo dân đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư, hăng hái tham gia các chương trình kinh tế xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Sống tốt đời, đẹp đạo”…

Các hoạt động mục vụ, sinh hoạt tôn giáo cơ bản diễn ra bình thường, thuần túy, đồng bào Công giáo đã góp một phần quan trọng trong sự phát triển chung của tỉnh Quảng Bình

Sông Lam