Dự hội thảo có đại diện một số đơn vị chức năng của Bộ Công an, lãnh đạo Công an một số đơn vị địa phương, các Học viện, trường CAND.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đông đảo các đại biểu tham dự Hội thảo

Thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ An ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh mới, Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6-8-2018 quy định “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an” theo 4 cấp, làm cơ sở điều chỉnh, sắp xếp bộ máy, bố trí lực lượng theo yêu cầu mới, trong đó tăng cường cán bộ cho lực lượng chiến đấu, Công an cấp cơ sở.

 Đây là chủ trương lớn của Bộ Công an nhằm tăng cường nguồn lực cán bộ chính quy cho cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn cơ sở trong tình hình hiện nay. Thực tiễn trên đặt ra yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong CAND cần có sự nghiên cứu, điều chỉnh kịp thời, đáp ứng yêu cầu mới trong sử dụng cán bộ của ngành Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo

 Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đã làm rõ một số vấn đề như quan điểm, chủ trương của Bộ Công an về tăng cường cán bộ cho cơ sở và những vấn đề đặt ra trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ An ninh; thực tiễn thực hiện chủ trương tăng cường cán bộ cho cơ sở của Công an các đơn vị, địa phương và những bài học kinh nghiệm.

 Nhiều ý kiến đại biểu đã kiến nghị Bộ Công an tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương để khẩn trương triển khai hoàn thành Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo đúng quy định và chỉ đạo của Bộ. Chủ động rà soát, lựa chọn cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã; tăng cường hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện đảm bảo điều kiện làm việc cho phù hợp khi bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ Công an chính quy khi điều động xuống xã để đội ngũ này yên tâm công tác; tăng cường kinh phí để mở các lớp đào tạo tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ nhằm làm tốt công tác “3 cùng” với người dân tại các địa bàn cơ sở.

 Các Học viện, trường CAND cần rà soát, chỉnh lý, bổ sung những giáo trình tài liệu không còn phù hợp; xây dựng mới và biên soạn đầy đủ hệ thống chương trình, giáo trình tài liệu dạy học trong CAND đảm bảo tính thực tiễn và ứng dụng cao. Đặc biệt là xây dựng nội dung, chương trình chuyên sâu cho đối tượng là công an cấp cơ sở đáp ứng với tình hình thực tiễn…

Thiếu tướng Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại Hội thảo

 Phát biểu tại Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao sự tham gia nhiệt thành, trách nhiệm của các nhà khoa học, các chuyên gia thực tiễn, đặc biệt là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, khoa học của Học viện ANND. 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Thực tiễn công tác Công an đã và đang đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt là trong vấn đề đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cứng, kỹ năng mềm cho cán bộ Công an cơ sở. Cùng với đó là việc xây dựng hình thức, cách thức, nội dung đào tạo thế nào để phù hợp với những đòi hỏi của yêu cầu thực tiễn; cơ chế, trang thiết bị cần phải được đầu tư, trang bị như thế nào để lực lượng Công an cơ sở có thể quản lý hiệu quả và không bị động…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành với lãnh đạo Học viện ANND và các đại biểu dự Hội thảo

Trên cơ sở đó, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, các Học viện, trường CAND cần bám sát vào các nội dung, nhiệm vụ mà thực tiễn đặt ra để chủ động đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ Công an cơ sở. Rà soát, đánh giá từng loại đối tượng để có hình thức đào tạo phù hợp, thích ứng. Xây dựng khung nội dung, chương trình đào tạo chuẩn, thống nhất để tránh trường hợp mỗi nơi đào tạo một kiểu. Các cơ sở đào tạo trong CAND cũng cần tăng cường đổi mới mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo gắn sát với thực tiễn công tác của lực lượng công an cấp cơ sở, coi trọng liên kết với công an các địa phương mở các lớp bồi dưỡng, huấn luyện đào tạo cho lực lượng Công an xã.

 Xây dựng hệ thống giáo trình tài liệu dạy học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, trong đó cần coi trọng đào tạo lý tưởng cách mạng, kỹ năng sống, tư duy giải quyết vấn đề để thích ứng kịp thời với yêu cầu thực tiễn chiến đấu của lực lượng công an cấp cơ sở. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ làm đòn bẩy tạo bước đột phá, tối ưu hóa các hoạt động trong công tác đào tạo góp phần đào tạo, bồi dưỡng một cách toàn diện cán bộ công an cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 

Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an các đơn vị địa phương, đặc biệt là Ban giám đốc Học viện ANND tiếp tục nghiên cứu các bài tham luận tại hội thảo để tiếp thu đóng góp, rút ra các vấn đề về nhận thức, hành động phục vụ có hiệu quả công tác chiến đấu và sự nghiệp đào tạo cán bộ An ninh trong tình hình mới.

Huyền Thanh