Chỉ thị nhấn mạnh 8 nội dung cơ bản, trong đó yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào, coi trọng phê bình, tự phê bình, quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng… Lấy nội dung học tập, làm theo sáu điều Bác Hồ dạy là nội dung để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hằng năm, nhất là trong đánh giá để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.

Chỉ thị yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải gương mẫu, đi đầu thực hiện phong trào, tu dưỡng, rèn luyện, tránh các cám dỗ, tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường. Nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực giúp đỡ lực lượng Công an. Chú trọng sơ kết, tổng kết phong trào để nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo…

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đòi hỏi toàn lực lượng Công an nhân dân phải nỗ lực phấn đấu không ngừng, không quản ngại gian khổ hy sinh, giữ vững tư cách người công an cách mạng theo sáu điều Bác Hồ dạy. Phong trào "CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018 cần được phát triển lên một tầm cao mới, sâu sắc, toàn diện hơn

PV