Việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm “tự soi, tự sửa”, nhận diện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nằm trong nhóm những việc cần làm ngay trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng bộ Văn phòng Bộ, gồm: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo 27 dấu hiệu suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Siết chặt công tác quản lý cán bộ, đảng viên; sử dụng biên chế; rà soát, đánh giá, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ trong đơn vị; Tăng cường trật tự kỷ cương, điều lệnh nội vụ và các quy định của Chính phủ và của Ngành về đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sỹ Văn phòng Bộ. 

Trung tướng Nguyễn Danh cộng chủ trì hội nghị.

Bên cạnh việc “tự soi” vào từng biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết, tại Hội nghị các đồng chí tham dự kiểm điểm đã nêu cao tính tự phê bình và phê bình, trên tinh thần xây dựng để góp ý với từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, nhằm xây dựng Đảng bộ, đơn vị thật sự đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng khẳng định, sau Hội nghị kiểm điểm này, Đảng ủy Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy bộ phận, chi bộ tổ chức kiểm điểm “tự soi, tự sửa” ở cấp mình. Song song với việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, Đảng ủy cũng tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường điều lệnh, nội vụ và kiểm tra, giám sát trong toàn đơn vị.

Vũ Linh