Hội nghị lần này được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên, học viên trong Đảng bộ Tổng cục hiểu sâu và nắm vững nội dung cơ bản các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết Trung ương sáu), từ đó tạo sự thống nhất về ý chí, hành động; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; phê phán các nhận thức lệch lạc và vận dụng sáng tạo trong việc xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng cục đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền – Học viện Chính trị, Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trình bày nội dung cơ bản 5 chuyên đề của Nghị quyết Trung ương sáu.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương sáu khóa XI trong Đảng bộ Tổng cục XDLL CAND, Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng nêu rõ các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị chức năng, kết hợp việc nghe giới thiệu, phổ biến các nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương sáu với việc nghiên cứu tài liệu để tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương sáu với việc tổ chức thực hiện kế hoạch công tác trọng tâm năm 2013 của đơn vị và việc tổ chức tiếp tục thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong Tổng cục…

Minh Phương