Nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Cục Đào tạo đã tham dự. Kể từ khi thành lập cơ sở đào tạo đầu tiên trong CAND, đến nay các trường CAND đã có đội ngũ lớn mạnh với 2.635 giáo viên, trong đó có 87 tiến sĩ, 558 thạc sĩ, 8 giáo sư, 37 phó giáo sư, 6 Nhà giáo nhân dân, 75 Nhà giáo ưu tú.

Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình mới, toàn ngành phải nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu đến năm 2020, các trường CAND có trên 4.600 giáo viên với gần 1.000 tiến sĩ, 2.000 thạc sĩ, trên 200 giáo sư, phó giáo sư...

H. Ly